Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289 70491151
НүүрМэдээТэтгэврийн зээлийн хүү буурснаар тэтгэвэр авагчид 601,0 сая төгрөгийн хүүгийн дарамтаас чөлөөлөгдлөө

Тэтгэврийн зээлийн хүү буурснаар тэтгэвэр авагчид 601,0 сая төгрөгийн хүүгийн дарамтаас чөлөөлөгдлөө

Монгол Улсын Засгийн Газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан тэтгэврийн зээлийн хүүг бууруулах зорилтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдаас өгсөн чиглэлийн дагуу Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газар ХААН болон Төрийн банктай “Хамтран ажиллах гэрээ” байгуулж, эдгээр банкуудаас тэтгэврээ авч буй 338.8 мянган тэтгэвэр авагчдад тэтгэврийн зээл хөнгөлөлттэй нөхцлөөр олгох ажлыг энэ оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрөөс эхлүүлэн хэрэгжүүлж байна.

Тэтгэвэр авагчид зургаа хүртэл сарын тэтгэвэртэй тэнцэх хэмжээний зээлийг шимтгэл, хураамжгүйгээр жилийн 15 хувийн хүүтэйгээр авах боломж бүрдсэн ба дээрх хэмжээнээс их зээл хүссэн тохиолдолд банкны эх үүсвэрээр олгож буй нөхцөлөөр авах боломж нь нээлттэй байна.

Тэтгэврийн зээлийн жилийн хүүг 18 хувиас 3 хувиар бууруулснаар 2017 оны 08 дугаар сарын 20-ны байдлаар ХААН банкнаас 44217 тэтгэвэр авагч 35133.0 сая төгрөгийн, Төрийн банкнаас 18667 тэтгэвэр авагч 16321.5 сая төгрөгийн, нийт  62884 тэтгэвэр авагч 51454.5 сая төгрөгийн зээлийг сарын 1.25 хувь, жилийн 15.0 хувийн хүүтэйгээр авлаа.Энэ арга хэмжээ хэрэгжснээр дээрх тэтгэвэр авагчдыг 601,0 сая төгрөгийн зээлийн хүүгийн дарамтаас чөлөөлсөн байна.

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам нь тэтгэвэр авагч, иргэдэд бага хүүтэй, богино хугацаатай зээлийг хэрэгцээ шаардлагад нь нийцүүлэн олгохыг дэмжин арилжааны банкуудтай хамтран ажиллаж байна.